PUBLICATIONS /
MAINICHI SHIMBUN 2010
Cutting Edge Yet Relaxed by Nagata Akiko

Mainichi Shimbun
January 16, 2010
Tokyo, Japan